<span class="numbers">39</span> dni w <span class="numbers">2018</span> roku bez handlu. Zobacz, kiedy nie zrobisz zakupów!
Fot. Pixabay

39 dni w 2018 roku bez handlu. Zobacz, kiedy nie zrobisz zakupów!

Nowa ustawa, która wejdzie w życie z dniem 1 sty­cz­nia 2018 roku, nakazu­je sprzedaw­com zamknąć wszelkie sklepy w dwie niedzielę w miesiącu. Dzi­ałać będą tylko niek­tóre placów­ki hand­lowe np. te położone na tere­nie stacji ben­zynowej (w tym sama stac­ja). Zobacz­cie, w które niedziele (oraz świę­ta) nie zro­bimy zakupów.

(więcej…)

Czytaj dalsze

Czym płacimy najczęściej? Jest raport!

Więk­szość Polaków wybiera płat­noś­ci elek­tron­iczne zami­ast gotów­ki. Cenione są za innowa­cyjność, wygodę, oszczęd­ność cza­su i łat­wość korzys­ta­nia. To kon­kluz­je bada­nia przeprowad­zonego na zlece­nie firmy eSer­vice w ramach kam­panii społecznej „Warto Bez­gotówkowo”. Pola­cy pokochali płace­nie kartą i smart­fonem, a dla niemal 70 proc. z nich to najwygod­niejszy i najszyb­szy sposób rozlicza­nia zakupów. Im wyższa kwo­ta, tym chęt­niej uiszcza­ją ją elek­tron­icznie.

(więcej…)

Czytaj dalsze
To już pewne! Ogromny bank wejdzie do Warszawy! Będzie tysiące miejsc pracy!
Fot. Pixabay / To Się Dzieje

To już pewne! Ogromny bank wejdzie do Warszawy! Będzie tysiące miejsc pracy!

Bank JP Mor­gan otworzy swo­ją siedz­ibę w Polsce, w ciągu kilku lat zatrud­nie­nie zna­jdzie kil­ka tysię­cy osób – poin­for­mował w piątek wicepremier, min­is­ter roz­wo­ju i finan­sów Mateusz Moraw­iec­ki. Dzisi­aj wiemy również, że siedz­ibę otworzy w Warsza­w­ie. Prezy­dent Waltz podz­iękowała i pograt­u­lowała wyboru na swoim twit­terze.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Paliwo drożeje, a będzie jeszcze drożej!
Fot. Pixabay

Paliwo drożeje, a będzie jeszcze drożej!

Na przełomie lip­ca i sierp­nia droże­ją wszys­tkie rodza­je paliw — to pod­wyż­ki śred­nio o 4 grosze na litrze w skali całego kra­ju. Anal­i­ty­cy spodziewa­ją się, że trend zwyżkowy utrzy­ma się w kole­jnym waka­cyjnym tygod­niu.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu
Close Panel