Zakaz handlu to fikcja? Sprawdź gdzie i dlaczego zrobisz zakupy w każdą niedzielę
Fot. Pixabay

Zakaz handlu to fikcja? Sprawdź gdzie i dlaczego zrobisz zakupy w każdą niedzielę

Głośno dysku­towany ostat­nio w medi­ach zakaz hand­lu to w obec­nej formie jedynie ogranicze­nie prowadzenia dzi­ałal­noś­ci, i to tylko niek­tórych sklepów. Nieste­ty ustawa zaw­iera wiele luk, które co spry­t­niejsi przed­siębior­cy już stara­ją się wyko­rzys­tać. Kto i kiedy będzie mógł hand­lować? A kto jed­nak “dzień świę­ty” będzie świecić? 
(więcej…)

Czytaj dalsze
Duża sieć handlowa rezygnuje ze sprzedaży żywego karpia
Fot. Pixabay

Duża sieć handlowa rezygnuje ze sprzedaży żywego karpia

Sieć hiper­mar­ketów Bi1, która wykupiła niek­tóre hiper­mar­kety Real i Auchan, jako pier­wsza w kra­ju rezygnu­je ze sprzedaży żywych ryb. Spół­ka Rel­la Invest­ments, której sklepy miesięcznie odwiedza około 1 mil­ion klien­tów, właśnie ogłosiła, że decyz­ja doty­czy wszys­t­kich sklepów, a powo­dem jest human­i­tarne trak­towanie zwierząt.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Ogromna konkurencja dla Lidla i Biedronki wchodzi do Polski. Znane marki tańsze nawet o <span class="numbers">60</span> procent!
Fot. Facebook

Ogromna konkurencja dla Lidla i Biedronki wchodzi do Polski. Znane marki tańsze nawet o 60 procent!

Pier­wszy sklep pow­stał w Piotrkowie Try­bunal­skim niespeł­na tydzień temu. Kole­jne dwa pow­staną w Radomiu i Warsza­w­ie na wios­nę przyszłego roku. Co ciekawe nie uświad­czy­cie tu pro­duk­tów mar­ki włas­nej. W Pro­mo Marke­cie moż­na kupić tylko znane zagraniczne pro­duk­ty, w cenach dużo niższych niż dotąd widzieliśmy.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Już niedługo Black Friday! Zobaczcie, gdzie kupicie wszystko taniej!
Fot. Pixabay

Już niedługo Black Friday! Zobaczcie, gdzie kupicie wszystko taniej!

Czarny piątek (ang. black fri­day) to dzień w którym sklepy robią ogromne wyprzedaże. W Stanach Zjed­noc­zonych nie ma chy­ba oso­by, która nie uczest­niczyła­by w zaku­pach po okazyjnych cenach. Coraz więcej sklepów w Warsza­w­ie również czyś­ci mag­a­zyny z pro­duk­tów, a zniż­ki się­ga­ją nawet 90 proc. Zobacz­cie, które sklepy biorą udzi­ał w akcji.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu
Close Panel